Port Name:
Port of Miami

Port Authority:
Miami Dade County

Address:
1015 N America Way
Miami, Fl 33132

Terminal D — 1435 North Cruise Boulevard, Port of Miami, Miami, FL 33132

Terminal E — 1265 North Cruise Boulevard, Port of Miami, Miami, FL 33132

Phone:
305 371 7678

Web Site:
www.miamidade.gov/portofmiami